ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ (Vocational Training Center)

 • เน้นสมรรถนะวิชาชีพ

 • เน้นฝึกปฏิบัติเพื่อทำงานได้จริง

 • เน้นผู้เข้ารับการอบรมนำงานที่จะซ่อม/ทำ มาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้

เปิดสอนและเปิดบริการเป็นศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ และศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน หลากหลายหลักสูตรดังนี้

 • เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้นหลากหลายรายวิชา หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนชั่วโมงละ 1 บาท เรียนวันละ 3 ชั่วโมง รอบเช้า 09.00 - 12.00 น. รอบบ่าย 13.00 - 16.00 น. และรอบคำ 17.00 - 20.00 น.

 • หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนชั่วโมงละ 100 บาท เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนเรียน 3,000 บาท

 • หลักสูตรระยะสั้นแบบเข้มข้น 30 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนชั่วโมงละ 50 บาท เรียนวันละ 6 ชั่วโมง ค่าลงทะเบียนเรียน 1,500 บาท

รายละเอียดหลักสูตร

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์

เวลา 17.00 - 20.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรัยนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร 30 ชั่วโมง

เรียนวันเสาร์ และวันอาทิตย์

เวลา 09.00 - 16.00 น.

ทีมงานของเรา

1551402787103.jpg

เลอพงษ์ สุวรรณนันท์

หัวหน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

กฤษณะ.jpg

กฤษณะ เสาวรส

หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะฯ

yongyut.jpg

ยงยุทธ อินนุรักษ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

Boonchui.jpg

บุญช่วย บัวคลี่

หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์

somsak_edited.jpg

สมศักดิ์ เรืองวุฒิชนะพืช

ผู้ทรงคุณวุฒิ

wichai.jpg

วิชัย รัญจวน

ผู้ทรงคุณวุฒิ

© 2019 by Loephong Suwannant

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram