งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ส่งเสริม สนับสนุน นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษา การประกอบอาชีพ และประโยชน์โดยรวมของสังคม ชุมชน และท้องถิ่น

 • วิเคราะห์ วิจัยและประเมินผลการใช้หลักสูตร ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอน การใช้เครื่องมือวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอน การใช้อาคารสถานที่และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการจัดอบรมและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา

 • รวบรวบและเผยแพร่ผลการวิเคราะห์ วิจัย และการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสถานศึกษา การบริหาร และการพัฒนาวิชาชีพรวมทั้งผลงานทางวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา

 • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 • จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น

 • ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ทีมงานของเรา

Jon Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jane Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

James Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jon Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Jane Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

James Doe

 • Grey LinkedIn Icon

I’m a paragraph. Double click me or click Edit Text, it's easy.

Download ข้อมูล

งานวิจัยในชั้นเรียน

 • การสร้างชุดฝึกการควบคุมปั๊มน้ำแบบมีไดอะแกรมแสดงผล

 

แผนกลยุทธ์พัฒนาแผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • แผนกลยุทธ์แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

 • ตารางความสอดคล้องของโครงการ กับมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561

โครงการของเรา

 • โครงการไฟล์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการวิจัย และการจัดการเรียนการสอน

 • โครงการวิจัยเชิงสำรวจข้อมูลความต้องการฝึกอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2563

 • โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประจำปี 2563

 • โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

 • โครงการวิจัยและพัฒนา e-training

 • โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมประจำปี 2563

© 2019 by Loephong Suwannant

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram