รายวิชาการตรวจซ่อมและพันมอเตอร์พัดลม

วิทยากร

นายกฤษณะ เสาวรส

หน.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ติดต่อครูผู้สอน

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

 

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านกลไก ระบบควบคุมการทำงาน วงจรไฟฟ้าของพัดลมแบบตั้งพื้น และแบบตั้งโต๊ะ การใช้เครื่องมือ การถอดประกอบ การซ่อมแผงควบคุม การทำความสะอาด และการพันมอเตอร์พัดลม

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียน 2,010 บาท (รวมเครื่องดื่มและอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ)

 • รุ่นที่ 1 : วันที่ 17,24 พฤศจิกายน 1,8,15 ธันวาคม 2562

 

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียน 1,510 บาท

 • รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : การฝึกอบรมเน้นให้นักศึกษาทำงานได้จริง อย่างถูกต้อง และมืออาชีพ จึงให้นักศึกษานำพัดลมแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะมาตรวจซ่อมฟรีไม่จำกัดจำนวน (ตามความสามารถในการซ่อมของผู้เรียน) สำหรับการพันมอเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะสนับสนุนขดลวดพันมอเตอร์ให้ฟรี ท่านละ 1 ตัว

ระบบกลไก

การตรวจซ่อมระบบกลไกของพัดลม เช่น ระบบสวิงซ้ายขวาด้วยมอเตอร์ หรือกระปุกเฟืองส่าย 

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลมมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับยี่ห้อของพัดลม ส่วนใหญ่จะเป็นคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ มีส่วนน้อยจะเป็นเชดเด็ดโพลมอเตอร์ การฝึกปฏิบัติจะเน้นแบบคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์

การพันมอเตอร์

การพันมอเตอร์มีลำดับในการพัน เช่น การรื้อขดลวด การสร้างฟอร์มคอยล์ การวัดขนาดของขดลวด การนับจำนวนรอบ การลงขดลวด การต่อวงจรขดลวด การมัดขดลวด การอาบน้ำยาวานิช 

ระบบควบคุมการทำงาน

การควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลม แย่งออกเป็น การควบคุมด้วยมือ และการโปรแกรมควบคุมการทำงาน

การถอดประกอบ

การถอดประกอบจะต้องมีลำดับการถอดประกอบที่ถูกต้อง หากผิดขั้นตอนจะทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้ แต่ละยี่ห้อการถอดประกอบก็จะแตกต่างกัน

การซ่อมแผงควบคุม

แผงควบคุมแบ่งออกเป็นการควบคุมด้วยสวิตช์ธรรมดา และแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

 1. หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาและยังไม่มีทักษะที่เพียงพอ สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี 1 ครั้ง

 2. การฝึกอบรมเน้นให้นักศึกษาทำงานได้จริง อย่างถูกต้อง และมืออาชีพ จึงให้นักศึกษานำพัดลมแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะมาตรวจซ่อมฟรีไม่จำกัดจำนวน (ตามความสามารถในการซ่อมของผู้เรียน) สำหรับการพันมอเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะสนับสนุนขดลวดพันมอเตอร์ให้ฟรี ท่านละ 1 ตัว

 3. สมัครเข้าร่วมงานและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์รวมช่าง แผนกช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 4. เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ

 5. เอกสารประกอบการสอน

Download เอกสารประกอบการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษา Download ความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะมาเรียนรู้ในห้องเรียน (ส่วนเอกสารที่เป็นตำราจะแจกนักศึกษาในห้องเรียน)

© 2019 by Loephong Suwannant

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • YouTube
 • Pinterest
 • Instagram