รายวิชาการตรวจซ่อมและพันมอเตอร์พัดลม

กฤษณะ.jpg

วิทยากร

นายกฤษณะ เสาวรส

หน.ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ติดต่อครูผู้สอน

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด และการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร

 

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านกลไก ระบบควบคุมการทำงาน วงจรไฟฟ้าของพัดลมแบบตั้งพื้น และแบบตั้งโต๊ะ การใช้เครื่องมือ การถอดประกอบ การซ่อมแผงควบคุม การทำความสะอาด และการพันมอเตอร์พัดลม

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียน 2,010 บาท (รวมเครื่องดื่มและอาหารว่าง วันละ 2 มื้อ)

  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 17,24 พฤศจิกายน 1,8,15 ธันวาคม 2562

 

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. ค่าลงทะเบียนเรียน 1,510 บาท

  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 25 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2562

สมัครเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

หมายเหตุ : การฝึกอบรมเน้นให้นักศึกษาทำงานได้จริง อย่างถูกต้อง และมืออาชีพ จึงให้นักศึกษานำพัดลมแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะมาตรวจซ่อมฟรีไม่จำกัดจำนวน (ตามความสามารถในการซ่อมของผู้เรียน) สำหรับการพันมอเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะสนับสนุนขดลวดพันมอเตอร์ให้ฟรี ท่านละ 1 ตัว

ระบบกลไก

การตรวจซ่อมระบบกลไกของพัดลม เช่น ระบบสวิงซ้ายขวาด้วยมอเตอร์ หรือกระปุกเฟืองส่าย 

ส่วนประกอบพัดลม.png

วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้าของมอเตอร์พัดลมมีหลากหลายแบบขึ้นอยู่กับยี่ห้อของพัดลม ส่วนใหญ่จะเป็นคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์ มีส่วนน้อยจะเป็นเชดเด็ดโพลมอเตอร์ การฝึกปฏิบัติจะเน้นแบบคาปาซิเตอร์รันมอเตอร์

Fan circuit.jpg

การพันมอเตอร์

การพันมอเตอร์มีลำดับในการพัน เช่น การรื้อขดลวด การสร้างฟอร์มคอยล์ การวัดขนาดของขดลวด การนับจำนวนรอบ การลงขดลวด การต่อวงจรขดลวด การมัดขดลวด การอาบน้ำยาวานิช 

53722164_816470915360575_672931273311780

ระบบควบคุมการทำงาน

การควบคุมการทำงานของมอเตอร์พัดลม แย่งออกเป็น การควบคุมด้วยมือ และการโปรแกรมควบคุมการทำงาน

hqdefault.jpg

การถอดประกอบ

การถอดประกอบจะต้องมีลำดับการถอดประกอบที่ถูกต้อง หากผิดขั้นตอนจะทำให้อุปกรณ์เกิดการเสียหายได้ แต่ละยี่ห้อการถอดประกอบก็จะแตกต่างกัน

15610.jpg

การซ่อมแผงควบคุม

แผงควบคุมแบ่งออกเป็นการควบคุมด้วยสวิตช์ธรรมดา และแผงควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 

Control fan.jpg

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาและยังไม่มีทักษะที่เพียงพอ สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี 1 ครั้ง

  2. การฝึกอบรมเน้นให้นักศึกษาทำงานได้จริง อย่างถูกต้อง และมืออาชีพ จึงให้นักศึกษานำพัดลมแบบตั้งพื้นและแบบตั้งโต๊ะมาตรวจซ่อมฟรีไม่จำกัดจำนวน (ตามความสามารถในการซ่อมของผู้เรียน) สำหรับการพันมอเตอร์ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพจะสนับสนุนขดลวดพันมอเตอร์ให้ฟรี ท่านละ 1 ตัว

  3. สมัครเข้าร่วมงานและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์รวมช่าง แผนกช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

  4. เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ

  5. เอกสารประกอบการสอน

Download เอกสารประกอบการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษา Download ความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะมาเรียนรู้ในห้องเรียน (ส่วนเอกสารที่เป็นตำราจะแจกนักศึกษาในห้องเรียน)