เราคือผู้นำด้านฝึกอบรม

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น 100 % ตอบสนองความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ

วิสัยทัศน์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เป็นแผนกวิชาที่มีความเป็นเลิศในการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น การบ่มเพาะผู้ประกอบการ การบริการวิชาชีพ และการสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ

2. มุ่งเน้นและเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้กับผู้เรียน

3. มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ

4. บริการวิชาชีพเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม ส่งเสริมการสร้างสังคมอุดมปัญญา

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคประชาชน และสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนในการร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรระยะสั้น 150 ชั่วโมง

เราจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้นที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยี และความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ ค่าเล่าเรียนชั่วโมงละ 1 บาท (ค่าลงทะเบียนรายวิชาละ 150 บาท) เวลาเรียนวันละ 3 รอบ รอบเช้าเวลา 09.00 - 12.00 น. รอบบ่ายเวลา 13.00 - 16.00 น. และรอบค่ำเวลา 17.00 - 18.00 น.

 • ช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ

 • ช่างติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

 • ช่างพันมอเตอร์ไฟฟ้า 1 เฟส

 • ช่างพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส

รายละเอียดเพิ่มเติม

หลักสูตรพรีเมี่ยม

เป็นหลักสูตรที่ทันสมัย ออกแบบตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และสถานประกอบการ เน้นให้ผู้เรียนทำงานได้จริง ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง ค่าเล่าเรียนชั่วโมงละ 50  - 100 บาท วันเวลาที่เปิดสอน ดังนี้

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 5 วัน

 • วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 17.00 - 20.00 น. รวม 10 วัน

 • วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. รวม 5 ครั้ง

รายวิชาที่เปิดสอน

 • การตรวจซ่อมและพันมอเตอร์พันลมแบบตั้งพื้นและตั้งโต๊ะ

 • การตรวจซ่อมเครื่องซักผ้าแบบฝาบน

 • การเขียนแบบ 2 มิติด้วยคอมพิวเตอร์

 • การออกแบบ 3 มิติด้วยคอมพิวเตอร์

 • การตรวจซ่อมและการออกแบบวงจรควบคุมระบบปั๊มน้ำ

 • การสร้างคลิปวีดีโอขั้นพื้นฐาน

 • การสร้างคลิปวีดีโอขั้นสูง

 • ฯลฯ

รายละเอียดเพิ่มเติม

การบริการวิชาชีพ

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังมีโครงการบริการวิชาชีพที่หลากหลาย เช่น โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน โครงการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น

โครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เรามุ่งเน้นและเสริมสร้างความเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาให้มีทักษะทางวิชาชีพ และทักษะความเป็นผู้ประกอบาร

รายละเอียดเพิ่มเติม >

โครงการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ

เราจัดหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลากหลายรายวิชา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ชุมชน และสถานประกอบการ 

รายละเอียดเพิ่มเติม >

โครงการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

บริการให้คำปรึกษา การสร้างนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ให้กับชุมชนและสถานประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มเติม >

โครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชน

ออกแบบหลักสูตร บริการทางวิชาชีพให้เป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อชุมชน โดยรอบสถานศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม >

เครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้เรียน

เครือข่ายครูอาชีวศึกษาทั่วประเทศ (Professional Learning Community) เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันพัฒนาผู้เรียน พัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ การพัฒนาสื่อ และนวัตกรรมการสอน ภายใต้การใช้กระบวนการวิจัยเป็นฐาน 

ชมรมพุทธศาสนาบางรัก

สืบสานหลักพุทธศาสนาเพื่อสังคมที่ดีกว่า เน้นการใช้สื่อเพื่อพัฒนากายใจ ฝึกสติ ร่วมกิจกรรมเพื่อสืบทอดพุทธศาสนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เครือข่ายครูและศิษย์เก่าแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

เครือข่ายเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ และเทคโนโลยี เครือข่ายเพื่อการส่งเสริมกันทางวิชาชีพ

รายละเอียดเพิ่มเติม

ชมรมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย

วัฒนธรรมคือรากเหง้าของความเป็นไทย ขอเชิญทุกท่านที่สนใจการสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยในรูปแบบต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนภาคประชาชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

VEC Network 

เครือข่าย PLC เพื่อพัฒนาผู้เรียน

เครือข่ายวิชาชีพครูเพื่อพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ผู้เรียนพัฒนาสมรรถนะได้มากที่สุด 

ติดต่อเรา

แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

474/2 ถ.สี่พระยา บางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์ 095-7695787

Thanks for submitting!