หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

ระยะเวลาเรียน 150 ชั่วโมง

ค่าเล่าเรียน 150 บาท (ชั่วโมงละ 1 บาท)

หลักสูตรที่เน้นสมรรถนะอาชีพ จบหลักสูตรแล้วสามารถทำงานได้จริง รายวิชาที่เปิดสอน คือ (คลิ๊กดาวน์โหลดโครงการสอน)