top of page

รายวิชาการติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร

DSC_0487.JPG

วิทยากร

นายเลอพงษ์ สุวรรณนันท์

หน.แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา

ติดต่อครูผู้สอน

ประสบการณ์

มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ตรวจซ่อม วงจรควบคุมมอเตอร์แบบต่าง ๆ ด้วยคอนแทกเตอร์

 

รายละเอียดหลักสูตร

คำอธิบายรายวิชา : ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ การออกแบบวงจรควบคุมระบบปั๊มน้ำแบบต่าง ๆ การตรวจซ่อม และการประมาณราคา

ค่าลงทะเบียนเรียน : 3,000 บาท

ระยะเวลาเรียน 30 ชั่วโมง เวลาเรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.

  • รุ่นที่ 1 : วันที่ 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 กันยายน และวันที่ 5 ตุลาคม 2562

  • รุ่นที่ 2 : วันที่ 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27, ตุลาคม และวันที่ 2, 3, 9 พฤศจิกายน 2562

สวิตช์ลูกลอยแบบต่างๆ

การเลือกใช้ การตรวจเช็คสวิตช์ลูกลอยแบบต่าง ๆ เช่น สวิตช์ลูกลอยแบบเคเบิ้ล แบบรีด แบบอิเล็กทรอนิกส์ (Floatless) ชนิด 3 ขา 4 ขา และ 5 ขา เป็นต้น

Floatless.jpg

การออกแบบระบบปั๊มน้ำอาคารสูง

การออกแบบวงจรควบคุมมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำอาคารสูง ประกอบด้วย วงจรควบคุมด้วยมือ วงจรควบคุมแบบอัตโนมัติ วงจรตรวจเช็คน้ำล้น วงจร Testlamp วงจรสัญญาณเสียงเตือนเมื่อเกิดสภาวะน้ำล้น หรือโอเวอร์โหลด เป็นต้น

Pump circuit.jpg

การประมาณราคา

การประมาณการค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าแรงในการออกแบบ การติดตั้ง และการบำรุงรักษา รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และแหล่งสินค้าราคาถูกกว่าท้องตลาด

Papers

ระบบปั๊มน้ำแบบต่าง ๆ

การควบคุมมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำของระบบประปาเพื่อจ่ายน้ำ มีหลากหลายระบบ เช่น ระบบประปาผิวดิน ระบบประปาบาดาล ระบบประปาอาคารสูง เป็นต้น การเรียนรู้ทุกระบบ แต่จะเน้นการฝึกทักษะการควบคุมระบบควบคุมมอเตอร์ปั๊มน้ำอาคารสูง

Contractors

การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์

การออกแบบตู้ควบคุมมอเตอร์นอกจากจะเหมือนกับการควบคุมจริงในอาคารสูงโดยทั่วไป จะเพิ่มเติมในส่วนวงจรการตรวจจับระดับน้ำบนฝาตู้ เพื่อแสดงระดับน้ำในถัง

491268.jpg

การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษา

การตรวจซ่อมเมื่อวงจรเกิดขัดข้อง ทำงานไม่ได้ตามเงื่อนไข หรือวงจรไม่ทำงานเลย รวมถึงการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive mantanance) 

PAO_3620.JPG

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

  1. หากยังไม่เข้าใจเนื้อหาและยังไม่มีทักษะเพียงพอ สามารถเรียนซ้ำได้ฟรี 1 ครั้ง

  2. นำตู้ควบคุมมอเตอร์ระบบปั๊มน้ำพร้อมอุปกรณ์ควบคุมมาประกอบ และต่อวงจรในห้องเรียนได้ 1 ตู้ หรือนำวงจรการควบคุมมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในห้องเรียน

  3. สมัครเข้าร่วมงานและเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจศูนย์รวมช่าง แผนกช่างออกแบบ ติดตั้งระบบควบคุมมอเตอร์

  4. เรียนทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในห้องเรียนติดเครื่องปรับอากาศ

  5. เอกสารประกอบการสอน

Download เอกสารประกอบการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษา Download ความรู้พื้นฐานซึ่งเป็นเอกสารประกอบการเรียนการสอนจากรายวิชาช่างควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสสลับ โดยให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะมาเรียนรู้ในห้องเรียน (ส่วนเอกสารที่เป็นตำราจะแจกนักศึกษาในห้องเรียน)

สื่อวีดีโอประกอบการสอน

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ให้นักศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมก่อนที่จะมาเรียนรู้ในห้องเรียน จากคลิปวีดีโอ ดังต่อไปนี้

bottom of page